લોટરી મશીન ફેક્ટરી - ચાઇના લોટરી મશીન ઉત્પાદકો, સપ્લાયર્સ