સિઝર્સ પ્રાઇઝ મશીન ફેક્ટરી - ચાઇના સિઝર્સ ઇનામ મશીન ઉત્પાદકો, સપ્લાયર્સ