સ્પોર્ટ ગેમ મશીન ફેક્ટરી - ચાઇના સ્પોર્ટ ગેમ મશીન ઉત્પાદકો, સપ્લાયર્સ